Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Archive for Marzec, 2012

Konferencja naukowa „Siedem wieków Bielska-Białej” – BBTH upamiętni siedemsetną rocznicę przywileju nadanego mieszczanom bielskim przez księcia cieszyńskiego Mieszka I

Napisane dnia Marzec 6th, 2012 przez boguslaw.chorazy

W czerwcu bieżącego roku przypada ważna dla miasta rocznica. Mija 700 lat od wydania przez księcia cieszyńskiego Mieszka I dokumentu, w którym mowa jest o mieszczanach bielskich. Został on sporządzony w Bielsku 3 czerwca 1312 roku. Czy jest to najstarsza informacja o istnieniu Bielska.? Na pewno nie! Badania archeologiczne wyraźnie wskazują na to, że początki osadnictwa średniowiecznego na terenie Bielska sięgają przynajmniej początków XIII wieku. W roku 1302 roku w księgach krakowskich wymieniany jest Hening von Belitz, a ostatnio głośno jest o nowych dokumentach wzmiankujących o Bielsku w końcu XIII lub początku XIV wieku (wymagają one jednak weryfikacji naukowej). Doniosłość dokumentu z 1312 roku polega na tym, że zawiera pierwszą wzmiankę historyczną poświadczającą istnienie nie tyle samego Bielska, co jego statusu jako organizmu miejskiego. Badania przeprowadzone przez profesora Idziego Panica, wskazują, że właśnie księciu Mieszkowi I należy zawdzięczać założenie osady miejskiej (prawdopodobnie na gruncie wcześniejszej osady przedlokacyjnej).

Mając na uwadze tę okoliczność Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej  podjęły się organizacji konferencji naukowej pt. “Siedem wieków Bielska-Białej”. Będzie to naszym zdaniem przedsięwzięcie o dużej randze naukowej i edukacyjnej, mające istotne znaczenie dla kształtowania świadomości regionalnej mieszkańców naszego miasta. Ta ostatnia przesłanka  stanowi zarazem jeden z najważniejszych celów statutowych działań naszego stowarzyszenia. Sądzimy również, że jest ona istotna również dla Akademii, która ze względu na zakorzenienie swojej działalności w miejscowym środowisku identyfikuje się w pełni z problemami lokalnej społeczności oraz dziedzictwem kulturowym Bielska-Białej.

Przeprowadzenie konferencji planujemy w dniach 30-31.05. (środa-czwartek) w godz. 10-17.00. Termin ten koresponduje z jednej strony z datą wydania dokumentu z 1312 roku, z drugiej strony z obchodami Dni Bielska-Białej. Dwudniowa formuła imprezy ma na celu wzbogacenie programu konferencji, głównie w drugim dniu, działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi przeznaczonymi dla studentów oraz miłośników dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego miasta. Przybiorą one postać zajęć warsztatowych, wycieczek terenowych, projekcji filmów, okolicznościowych wystaw oraz paneli dyskusyjnych.

Samą konferencję widzimy jako przedsięwzięcie interdyscyplinarne, licząc na udział przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych reprezentowanych w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Honorowy patronat nad konferencją objął rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Barcik.

Przeprowadzenie konferencji, a zwłaszcza programu pierwszego dnia, planujemy w sali senackiej w budynku rektoratu Akademii przy ul. Mickiewicza. Jest to miejsce o szczególnym prestiżu, podnoszące rangę przedsięwzięcia, a zarazem łatwo dostępne dla gości i publiczności. Tytuł konferencji “Siedem wieków Bielska-Białej” doskonale obrazuje tematykę konferencji. Będzie to próba zaprezentowania aspektów historycznych, kulturowych i przemysłowych ważnych dla kształtowania dziejów naszego miasta na przestrzeni wieków. Referentami będą historycy, archeolodzy, historycy sztuki, językoznawcy, socjolodzy i inni pracownicy nauk, zajmujących się w swych badaniach w różnym zakresie tematyką bielską. Będą to członkowie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, naukowcy z Akademii Techniczno-Humanistycznej  a także zaproszeni goście – m.in. profesor Idzi Panic – redaktor naczelny Monografii Miasta Bielska-Białej. Wstępną listę referatów i komunikatów przygotowywanych ze strony BBTH oraz formularz karty zgłoszeniowej przedstawiamy poniżej.

Liczymy, że odbiorcami konferencji będą przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, w tym studenci i młodzież szkolna. Mamy nadzieję, że pokłosiem konferencji będzie publikacja wygłoszonych referatów. Będzie to z pewnością ważna pozycja w dorobku wydawniczym naszego miasta.

Wszystkich mieszkańców Bielska-Białej zapraszamy do udziału w konferencji!

Bogusław Chorąży


 

PROPOZYCJE
wystąpień naukowych na konferencji pt. “Siedem wieków Bielska-Białej”
zorganizowanej wspólnie z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
(proponowany termin 30-31 maja 2012)

Referaty (do 30 minut):

mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży – “Początki Bielska w świetle badań archeologicznych”
prof. dr Idzi Panic (UŚl, gościnnie) – “Przywilej księcia cieszyńskiego Mieszka I dla Bielska z 3 czerwca 1312 r.”
dr Przemysław Stanko (UJP Kraków, gościnnie) – “Nieznane dokumenty bielskie”
mgr Paweł Bottcher – “Stosunki pomiędzy książętami cieszyńskimi a dworem krakowskim w średniowieczu”
mgr Piotr Kenig – “Granice Lasu Miejskiego Bielska w świetle źródeł kartograficznych”
dr Jerzy Polak – “Powstanie miasta Białej”
mgr Anna Kubica – “Z dziejów przemysłu w Bielsku i Białej (wybrane problemy)”
dr Ewa Janoszek – “Ewolucje architektury przemysłowej w Bielsku-Białej”
mgr Jacek Kachel – “Bielsko i Biała w oczach prasy lokalnej przed 1914 r.“
mgr Przemysław Czernek – “Działalność architekta Alfreda Wiedermanna w Bielsku”
mgr Sławomir Porębski – „Przejmowanie władzy przez komunistów w powiecie bielskim w latach 1945-1948″

Komunikaty (do 20 minut):

mgr Piotr Kenig – “Zmiany przynależności politycznej regionu bielskiego”
dr Jerzy Polak – “Początki polskiego ruchu narodowego w Bielsku i Białej (do 1898 r.)”
mgr Janusz Manterys – “Szpitale wojskowe w Bielsku i Białej w czasie I wojny światowej”
mgr Dominik Kasprzak – “Polskie i niemieckie fortyfikacje z czasów II wojny światowej w Bielsku-Białej”
prof. dr Jacek Warchala (ATH, UŚl) – “Miasto jako przestrzeń ideologiczna na przykładzie Bielska-Białej”
mgr Joanna Gruszka – “Z problemów tożsamości regionalnej w Bielsku-Białej”

Prezentacje multimedialne:

Wojciech Kominiak – “Stare migawki filmowe z Bielska i Białej”
Leszek Buzderewicz – “Impresje filmowe z Bielska-Białej”

Wycieczki terenowe:

mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży – “W poszukiwaniu średniowiecznego Bielska”


Karta zgłoszeniowa i zasady przygotowania publikacji