Gra miejska „Polskie drogi do niepodległości na terenie Bielska i Białej – 1902-1918″

Gra uliczna pt. “Polskie drogi do niepodległości w Bielsku i Białej – 1902-1918” jest kolejną próbą przeprowadzenia przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym w naszym mieście. Jest to żywa, oparta na aktywności uczestników lekcja historii wpisująca się znakomicie w tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Gra zorganizowana została pod auspicjami Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego przy współudziale wielu środowisk publicznych i obywatelskich. Są to: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Stowarzyszenie „Dom Polski”, drużyny ratownictwa medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Bielska Szkoła Przemysłowa.
Scenariusz gry został oparty na autentycznych wydarzeniach jakie miały miejsce na terenie Bielska i Białej w latach 1902-1918.

Gra ma charakter zespołowy. Zespoły uczestniczące w grze będą miały za zadanie wykonanie misji, które odniosą się do działań polskich działaczy narodowych w latach 1902-1918. Wykonanie misji nie będzie łatwe – nie wszystko możemy zdradzić ale, żeby ukończyć grę sporo się trzeba będzie napracować – obowiązkowe będzie przeszkolenie strzeleckie (prawdziwe!), medyczne (w szpitalach wojennych leżą ranni polscy legioniści!), gimnastyczne (kto wie czym było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”?) i wywiadowcze (niezbędne zwłaszcza u progu niepodległości w 1918 roku). Przydadzą się uzdolnienia artystyczne (zwłaszcza malarskie), a nawet śpiewacze (zwłaszcza w zakresie repertuaru pieśni patriotycznych – tu nie należy się zbytnio martwić - wtedy też istniały chóry!). W tym wszystkim niezbędna będzie umiejętność szybkiego przemieszczania się i orientacji w przestrzeni miejskiej. Nieodzowna będzie także podstawowa znajomość historii Polski (naprawdę podstawowa!).
Wszystko to będzie działo się w niełatwych warunkach konspiracyjnych, a ulice będą utrudniały austriackie patrole.
Ostatnim zadaniem będzie udział w wspólnym happeningu – manifestacji patriotycznej na Placu Wolności.
Zakończenie gry polegać będzie na złożeniu karty – sprawozdania z wykonania misji. Najlepszym zespołom wręczymy nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe gazetki. Prawdziwą gratką będzie prezentacja najważniejszych punktów gry połączona z komentarzem znanych bielskich historyków.
Zgłoszenia do gry należy przesyłać na adres: towarzystwo.bbth@gmail.com.
Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej zabawie!

REGULAMIN GRY

1. Gra rozgrywana jest na terenie ulic i placów śródmieścia Bielska-Białej w dniu 11. listopada 2012 roku. Rozpoczęcie gry ma miejsce o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Sikorskiego 8. Zakończenie gry nastąpi o godzinie 14.00 w tym samym lokalu. Przekroczenie tego terminu oraz brak stawiennictwa w lokalu przy ul. Sikorskiego będzie równoznaczne z nie zaliczeniem gry.
2. Gra odbywać się będzie niezależnie od warunków pogodowych. W przypadku opadów deszczu należy zaopatrzyć się w odzież przeciwdeszczową i parasole. Należy się również zaopatrzyć w prowiant i napoje (gorącą herbatą będziemy częstowali dopiero po ukończeniu gry). Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w grze jest zaopatrzenie się zespołu w cyfrowy aparat fotograficzny (może być w telefonie komórkowym).
3. W grze uczestniczą wyłącznie zespoły liczące minimalnie 3 osoby. Maksymalna i nieprzekraczalna liczba zespołu wynosi 5 osób. W skład każdego zespołu musi wchodzić przynajmniej 1 osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym. Minimalny wiek dzieci biorących w grze wynosi 7 lat. Ze względu na konieczność szybkiego przemieszczania się pieszo po ulicach miasta uczestnicy gry muszą wykazywać się sprawnością ruchową – niedopuszczalne jest poruszanie za pomocą środka lokomocji (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych).
4. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo poszczególnych uczestników gry.
5. W grze uczestniczy maksymalnie 20 zespołów. Zgłoszenia do gry należy wysyłać wyłącznie internetowo na adres e-mail: towarzystwo.bbth@gmail.com. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników do gry zaklasyfikowanych zostanie pierwszych 20 zgłoszonych zespołów. Pozostałe zespoły zostaną wpisane na listę rezerwową i dopuszczone do gry tylko i wyłącznie w przypadku wycofania się któregoś z zespołów z listy zasadniczej. O zaklasyfikowaniu zgłoszenia na listę zasadniczą lub rezerwową organizatorzy poinformują pocztą internetową na adres zwrotny zgłoszenia. W przypadku zaklasyfikowania zespołu na listę zasadniczą należy na dwa dni przed terminem gry tj. do dnia 9. listopada potwierdzić uczestnictwo drogą internetową na adres: towarzystwo.bbth@gmail.com.
6. Gra polega na zaliczeniu kolejnych zadań rozmieszczonych w różnych punktach na terenie śródmieścia Bielska-Białej. Wykonanie zadania polega na wykonaniu ćwiczeń sprawnościowych jak i rozwiązaniu rebusów i zagadek. Liczbę punktów przyznanych za wykonanie poszczególnych zadań nadają operatorzy poszczególnych stanowisk, bądź wynika ona bezpośrednio z wykonania zadania.
7. Każdy z zespołów otrzyma kartę pracy oraz mapkę niezbędną do realizacji misji (prosimy o zaopatrzenie się w materiały piśmienne). Gra realizowana jest przez zaliczenie kolejnych punktów gry w układzie zgodnym z kolejnością zawartą na kartach gry. Układ ten ma celu równomierne rozłożenie liczebności uczestników w poszczególnych punktach gry. Niestosowanie się do tej zasady spowoduje powstanie zatorów i kolejek przy realizacji poszczególnych zadań, a tym samym opóźnienia w ich realizacji.
8. W grze uczestniczą umundurowane patrole, które w przypadku napotkania uczestników gry głosowo (hasło: Stop – kontrola dokumentów) nakazuje zatrzymanie zespołu i nadają punkty karne (ujemne). W tym celu uczestnicy gry udostępniają patrolowi kartę gry. W przypadku nie zastosowania się do tej zasady patrol odnotowuje ten fakt i nadaje zaocznie zespołowi podwójną liczbę punktów karnych.
9. W grze należy być ostrożnym przy wykorzystywaniu ściąg i podpowiedzi ze strony innych zespołów. Rywalizacja między zespołami skonstruowana jest na zasadzie konkurencji – podpowiedzi więc mogą się okazać fałszywe i prowadzić do zdobycia punktów karnych, np. podając fałszywe hasło łącznikowi czy wartownikowi.
10. Każdy zespół biorący udział w grze zostanie przez organizatorów oznaczony odpowiednim emblematem. Mile widziane jest przebranie uczestników w stroje z epoki. Za przygotowanie strojów przyznawane będą dodatkowe punkty.

Trzy zespoły, które zdobędą największą ilość punktów zostaną uhonorowane nagrodami. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.


Dodaj komentarz

Protected by WP Anti Spam