Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Archive for Maj, 2013

Konkurs na wspomnienia o Bielsku-Białej

Napisane dnia Maj 21st, 2013 przez Wiesław Dziubek

KONKURS NA WSPOMNIENIA O BIELSKU-BIAŁEJ od 1945 roku do współczesności

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne ogłaszają II konkurs na wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców, tym razem dla okresu lat 1945 do współczesności.
W szczególności chodzi o wspomnienia osobiste z życia, pracy i problemów jego mieszkańców i przyłączonych do niego w tym czasie okolicznych wiosek. Organizatorom zależy na opisach ciekawych wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym, religijnym i sportowym, relacjach z zakładów pracy, miejsc zamieszkania, impresjach na temat wyglądu miasta i zmieniających się obyczajów, wzmiankach o sławnych bielszczanach, przeżyciach szkolnych, a także działaniach ówczesnych władz miejskich i partyjnych oraz stosunku mieszkańców wobec nich i ideologii komunistycznej. Liczą się zarówno wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, jak i zwyczajnych ludzi, działaczy społecznych i podziemnych.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają zarówno starsze pokolenia bielszczan, pamiętające trudne czasy po II wojnie światowej, jak i młodsze, wychowane w czasach rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka oraz w schyłkowych latach PRL-u. Ludzi zakorzenionych w naszym mieście od pokoleń, jak i jego nowych obywateli, osiadłych w nim w omawianym czasie.
Organizatorzy liczą, że zebrane w konkursie wspomnienia będą kontynuacją relacji bielszczan z lat 1900 – 1945 opublikowanych w 2002 roku (w edycji poszerzonej w 2012 r.) w książce pod tytułem „Bielsko-Biała w zwierciadle czasu” opracowanej przez dr Jerzego Polaka w ramach serii wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej” prowadzonej przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Umieszczone w niej wspomnienia dostarczyły wielu bezcennych i niepowtarzalnych nie tylko dla historyków, ale także współczesnych mieszkańców, informacji o życiu i funkcjonowaniu niegdyś dwóch odrębnych miast.

OBJĘTOŚĆ, MIEJSCE SKŁADNIA, TERMIN
Spisane na papierze bądź nośniku elektronicznym wspomnienia o objętości 5 – 30 stron formatu A-4 (do 100.000 znaków) należy kierować na adres Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
lub elektroniczne na adres: BeataGrzywa@um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2013 roku.
Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem wraz z adresem i telefonem kontaktowym lub adresem elektronicznym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu listopadzie 2013 r. Autorzy najciekawszych prac zostaną obdarzeni nagrodami rzeczowymi, czyli książkami z serii wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”, a ich wypowiedzi zostaną zamieszczone w książce we wspomnianej serii wydawniczej, która ukaże się drukiem w roku 2014. Autorzy wybranych prac zostaną powiadomieni pisemnie przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej o wyborze ich prac.

JURY KONKURSU
Jerzy Polak – historyk i muzealnik. Specjalizuje się w historii Bielska-Białej, jego dzielnic i regionu, a także w historii książąt pszczyńskich i Pszczyny, publikując od 1977 r. Członek Rady Programowej „Biblioteki Bielska-Białej”, (której jest pomysłodawcą), Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Bielska-Białej przy Prezydencie Miasta oraz Stowarzyszenia „Lipnik”. Prezes honorowy Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego.
Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie dziejami Bielska-Białej w XVIII-XIX wieku. Badacz historii miejscowego przemysłu, autor opracowań dotyczących bielskiej pocztówki, atelier fotograficznych i wojskowości austriackiej. Pasjonat genealogii. Kustosz i kierownik Muzeum Techniki i Włókiennictwa (Oddział Muzeum w Bielsku-Białej).
Członek Rady Programowej „Biblioteki Bielska-Białej”. Członek Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego.
Zbigniew Michniowski – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska- Białej.
Jerzy Pieszka – Naczelnik Wydziału Kultury i sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Sekretarz Jury: Beata Grzywa – Inspektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.Organizatorzy zastrzegają sobie przeniesienie praw majątkowych do przekazanych prac, czyli:
autor wspomnień zobowiązuje się przenieść na gminę Bielsko-Biała bez odrębnego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie wyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu eksploatacji dzieła na polach eksploatacji wymienionych w art.51 ustawy o prawach autorskich, a w szczególności na polu utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką i wprowadzania do obrotu.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian redakcyjnych tj.:
• wskazaniu autorowi i omówieniu z nim wszystkich niejasności w tekście,
• jeżeli zaistnieje taka potrzeba uporządkowaniu tekstu, rysunków, tabel,
• poprawieniu tekstu pod względem merytorycznym, stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym, przy czym brak autoryzacji zmian przez autora skutkuje odrzuceniem pracy.
3.Przekazanie prac jest bezpłatne i autor nie może żądać wynagrodzenia pieniężnego lub innej jego formy za tekst przekazany do druku.
4.Przekazany tekst będzie jednym z rozdziałów w kontynuowanej książce pod tytułem „Bielsko-Biała w zwierciadle czasu”, która ukaże się w serii wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”. Autor otrzyma bezpłatnie 2 egzemplarze tej książki podczas uroczystej promocji.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu druku książki.