Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

„Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu.

Stowarzyszenie „Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne”  jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie może powoływać sekcje specjalizujące się w określonej tematyce działań.

Stowarzyszenie może posiadać godło i  swoją odznakę organizacyjną, ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dochód z tej działalności może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jej członków.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy dotyczącej historii oraz dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej a także szeroko pojętego regionu bielskiego.

Stowarzyszenie prowadzi również działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podejmuje działania służące zapobieganiu patologiom społecznym.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Inspirowanie i prowadzenie badań naukowych nad historią i dziedzictwem kulturowym regionu bielskiego,

Gromadzenie dokumentacji naukowej dotyczącej historii oraz zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym regionu,

Podejmowanie działań w zakresie ochrony szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego regionu bielskiego,

Sporządzanie ekspertyz naukowych na potrzeby różnych instytucji a także osób prawnych i  fizycznych,

Prowadzenie działalności samokształceniową w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego,

Popularyzację wiedzy historycznej oraz kulturowej związanej z dziedzictwem regionu poprzez następujące działania:

a)       przygotowywanie i wydawanie wydawnictw naukowych, popularno-naukowych oraz promocyjnych (np. foldery, filmy, nagrania, kalendarze, pamiątki i itp.),
b)       wygłaszanie prelekcji, wykładów i odczytów itp.,
c)       organizowanie konferencji, posiedzeń i zebrań naukowych itp.
d)       organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych,
e)       prowadzenie działalności wystawienniczej,
f)        prowadzenie zajęć i szkoleń edukacyjnych,
g)       organizację i oprowadzanie wycieczek terenowych, krajoznawczych i turystycznych.

Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicy o podobnych celach oraz z osobami prawnymi i fizycznymi różnych specjalności.

Współpracę z władzami samorządowymi oraz organami administracji państwowej w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej oraz opieki nad dziedzictwem kulturowym regionu bielskiego.

Promocję i organizację wolontariatu,

Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w dziedzictwo kulturowe,

Wypowiadanie się w sprawach ważnych dla dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu bielskiego,

Udział w inicjowaniu, organizowaniu i administracji obszarów i obiektów chronionych , edukacyjnych i muzealnych.

§ 9

Działalność odpłatna stowarzyszenia to:
a)       sporządzanie ekspertyz naukowych.
b)       przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz promocyjnych (np. foldery, filmy, nagrania, kalendarze, pamiątki i itp.),
c)       wygłaszanie prelekcji, wykładów i odczytów,
d)        organizowanie konferencji, posiedzeń i zebrań naukowych,
e)       organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych,
f)        prowadzenie działalności wystawienniczej,
g)       prowadzenie zajęć i szkoleń edukacyjnych, m.in. przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologia społeczną,
h)       organizacja i oprowadzanie wycieczek terenowych, krajoznawczych i turystycznych
i)         udział w inicjowaniu, organizowaniu i administracji obszarów i obiektów chronionych , edukacyjnych i muzealnych.
Działalność nieodpłatna to:
a)       sporządzanie ekspertyz naukowych,
b)       przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz promocyjnych (np. foldery, filmy, nadania, kalendarze, pamiątki i itp.),
c)       wygłaszanie prelekcji, wykładów i odczytów,
d)       organizowanie konferencji, posiedzeń i zebrań naukowych,
e)       organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych,
f)        prowadzenie działalności wystawienniczej,
g)       prowadzenie zajęć i szkoleń edukacyjnych, m.in. przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologia społeczną,
h)       organizacja i oprowadzanie wycieczek terenowych, krajoznawczych i turystycznych,
i)         udział w inicjowaniu, organizowaniu i administracji obszarów i obiektów chronionych , edukacyjnych i muzealnych.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych  Stowarzyszenia. Wyjątek stanowią członkowie założyciele, którzy stają się automatycznie członkami  zwyczajnymi po sądowym zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenie, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego członka  zwyczajnego,

Członkiem wspierającym  staje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

udziału we wszystkich imprezach  organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek.

§ 14

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Członek honorowy ma obowiązek  przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)       dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b)       wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
–          z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a)       Walne Zebranie Członków,
b)       Zarząd,
c)       Komisja Rewizyjna.

§ 18

Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/4 członków. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/4 członków, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszeniu, która wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)       z własnej inicjatywy,

b)        na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)       uchwalanie zmian statutu,
c)       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)       powołanie i odwołanie Prezesa Honorowego Stowarzyszenia,
e)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h)       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i)         podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j)        podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

Zarząd składa się z 4 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera  prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. O ilości osób wchodzących w skład  zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.

W skład Zarządu dodatkowo wchodzi Prezes Honorowy, posiadający pełne prawa i obowiązki członka Zarządu. Godność tą nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia. Prezes Honorowy korzysta z przywilejów członka honorowego. Prezes Honorowy nie posiada kompetencji Prezesa Stowarzyszenia.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

1.    Do kompetencji Zarządu należy:

a)       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b)        realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c)       zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d)       planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e)       przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f)        zwoływanie Walnego Zebrania,
g)       ustalanie wysokości składek członkowskich.
2         Do kompetencji Prezesa należy:
a)       reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz,
b)       zwoływanie i kierowanie pracami Zarządu,
c)       realizacja uchwał Zarządu,
d)       udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,
W przypadku braku możliwości sprawowania obowiązków przez Prezesa jego kompetencje przejmuje wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna

§ 25

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.  O ilości osób wchodzących w skład  Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenie nie rzadziej niż raz w roku.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)       kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b)       ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c)       składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d)       wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e)       wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f)        wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)       nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)       nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)       mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)       składki członkowskie,
b)       darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c)       dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d)       dochody z działalności gospodarczej,
e)       przychody z działalności odpłatnej
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.
Zabrania się:
a)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)       przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)       wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d)       zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza

§ 28

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Walne Zebranie drogą odrębnej uchwały.

Sposób reprezentacji

§ 29

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu. Jedną z dwóch wyznaczonych osób może być również Prezes Zarządu.

Pisma w pozostałych sprawach Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.