Deklaracja członkowska (członek wspierający)


Bielsko- Biała , dn

Deklaracja członkowska (członek wspierający)

Ja, niżej podpisany(a)
deklaruję niniejszym chęć przystąpienia do Bielsko -Bialskiego Towarzystwa Historycznego w charakterze członka wspierającego.
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, a także znane mi są postanowienia Statutu oraz cele i zadania Towarzystwa.
Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania, postanowień Statutu, regularnego opłacania składek, godnego reprezentowania Towarzystwa oraz wspierania finansowego jego działalności.
Moje zainteresowania dotyczące historii Bielska- Białej i okolic dotyczą (wymienić obszary zainteresowań np.: architektura ):

W ramach działalności Towarzystwa chciałbym zaproponować następujące kierunki mojej aktywności ( np pomoc w organizacji imprez,wycieczek terenowych, prac porządkowych i wsparcia finansowego *) :

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd w celach związanych z działalnością statutową Towarzystwa. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Dane osobowe:

(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

Nazwisko i imiona:
Wykształcenie:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Telefon ( stacjonarny i komórkowy):

Podpis

______________________________________________
* W przypadku zadeklarowania wsparcia finansowego prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji:
Jako wsparcie finansowe deklaruję wpłatę kwoty w wysokości zł, wpłacaną na okres miesięcy, płatną do końca miesiąca na konto Towarzystwa w :
(nazwa banku i nr konta)